Стойности за 1 дял за:
30 октомври 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47068
1.55935
1.06994
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Какви видове пенсии бих могъл да получа?

Пенсии ще могат да се получават по трите направления (стълба):

·    от държавното обществено осигуряване – държавната пенсия, която ще продължи да се изплаща от Националния осигурителен институт (НОИ).


·     от допълнителното задължително пенсионно осигуряване – два вида пенсии, изплащани от пенсионни фондове:

·    срочна пенсия за годините на ранно пенсиониране (за работещите в условията на първа и втора категория труд) от Професионален пенсионен фонд.
·    допълнителна пожизнена пенсия (за родените след 31 декември 1959 г.) от Универсален пенсионен фонд.

 

·    от допълнително доброволно пенсионно осигуряване - изплащане на доброволна пенсия (срочна или пожизнена) при настъпване на следните  случаи: пенсионна възраст и пет години преди това; инвалидност и смърт.

Пример: Ако едно лице (мъж) е родено след 01.01.1960 г., работи в условията на втора категория труд и е осигурено доброволно по договор с работодател, какви пенсии ще получава:

След 2005 г. минималната възраст за пенсиониране при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за мъжете ще бъде 63 години. Следователно в нашия пример лицето има право на 60-годишна възраст (три години по-рано) да получи пенсия от избрания от него Професионален фонд. Тази пенсия ще се изплаща за период от три години. Когато лицето навърши 63 години и има необходимия брой точки, то ще започне да получава пенсия от Държавното обществено осигуряване. Едновременно с държавната пенсия, лицето ще започне да получава пожизнена пенсия от избрания от него Универсален пенсионен фонд.

От средствата, натрупани по договор за доброволно пенсионно осигуряване за сметка на работодателя му и/или от лични вноски, лицето може да поиска срочна или пожизнена пенсия от Доброволния пенсионен фонд на 58-годишна възраст (до пет години преди изискуемата от чл. 68 на КСО).

Следователно след навършване на пенсионна възраст лицето може да получава едновременно три пенсии – пенсия от Държавното обществено осигуряване, от универсален пенсионен фонд и от доброволен пенсионен фонд.