Стойности за 1 дял за:
30 октомври 2020 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.47068
1.55935
1.06994

За "УПФ-Бъдеще"

С решение на Комисията за финансов надзор № 422-УПФ/15.10.2003г. на "ДЗИ - Пенсионно осигуряване"АД е дадено разрешение за управление на "ДЗИ - Универсален пенсионен фонд".

На 06.11.2003г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 11576/2003г. е регистриран "ДЗИ - Универсален пенсионен фонд".

С Решение № 2 от 19.06.2007г. на СГС-Ф.О. по фирмено дело № 11576/2003г. е вписано новото наименование на УПФ, управляван от дружеството - "УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

Регистрационен код за "УПФ-Бъдеще" в НАП: 102

Банка-попечител: „Юробанк България” АД