A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
07 юни 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.48252
1.54236
1.10157
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Какво представлява пенсионната система в България?

 

Новата тристълбова  система на пенсионно осигуряване бевъведена в България в началото на 2000 г. и включва следните три стълба:

 1. Първи стълб – задължително държавно обществено осигуряване, компонент на Държавното обществено осигуряване. Функционира на разходо-покривен принцип. Осигурителните вноски се плащат от осигурителите и от осигурените лица в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване. С вноските на работещите към момента се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери. Държавната пенсия се получава от фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване при изпълнение на изискванията за осигурителен стаж и възраст. Осъществява се от Националния осигурителен институт.
 2. Втори стълб - допълнително задължително пенсионно осигуряване. Функционира на капиталово-покривен принцип. Дейността му се осъществява от частни лицензирани пенсионноосигурителни дружества, управляващи: професионален пенсионен фонд – задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд и универсален пенсионен фонд задължителен за родените след 31.12.1959 г. лица, които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО. В универсален пенсионен фонд осигурителната вноска е в размер на 5% от осигурителния доход, която се плаща от осигурителите и от осигурените лица в размери определени в Кодекса за социално осигуряване – 2,8 на сто за сметка на осигурителя и 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, получавана отделно и независимо от пенсията от ДОО.
 3. Трети стълб - допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. В него могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. До края на 2006 г. дейността по допълнително доброволно осигуряване се осъществява от пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях доброволни пенсионни фондове. С промените в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.57 от 11.07.2006 г.) се регламентира администрирането на професионални схеми в отделен тип фондове – фондове за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми. Осигурителните вноски в доброволен пенсионен фонд могат да бъдат за сметка на работодателя в качеството му на осигурител, друг осигурител или за лична сметка, като техният размер и периодичност на плащане се посочват в осигурителния договор. Осигуряването в доброволен пенсионен фонддава право за получаване на:
  – лична пенсия за старост и инвалидност – пожизнена или срочна,
  – наследствена пенсия за наследници на починало осигурено лице или на пенсионер,
  – еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида,
  – еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследниците на осигурено лице или на пенсионер.

Основна причина за въвеждане на новия пенсионен модел e поради натрупвани в продължениe на години деформации в тази сфера, както и поради изключително неблагоприятната демографска ситуация и негативните тенденции в икономическото развитие на страната.