А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 19 април 2024 г.
Стойности за 1 дял
19 април 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.61658
» Универсален пенсионен фонд 1.61205
» Доброволен пенсионен фонд 1.19127

Данъчни облекчения

Осигуряването в доброволен фонд може да се осъществява с лични месечни или еднократни вноски.  
 
Каква са предимствата на осигуряването за доброволна пенсия:

·    ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ - Вие спестявате и едновременно намалявате размера на дължимия данък:

·    За доходите от трудови правоотношения месечният облагаем доход се намалява с внесените през месеца за сметка на лицата лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, ако са в размер до 10 на сто от този доход. По този начин се намалява дължимият от лицата данък общ доход и почти една трета от вноската е за сметка на спестения данък.

·    За едноличните търговци облагаемият доход, формиран по реда на ЗКПО, се намалява с направените лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10 на сто от този доход. Облекчението се ползва годишно при подаване на годишната данъчна декларация.

·    За лицата, упражняващи дейност като свободни професии (нотариуси, адвокати, общопрактикуващи лекари и др.), облагаемият доход, редуциран с нормативнопризнатите разходи, се намалява с направените лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10 на сто от този доход. Облекчението може да се ползва както авансово, така и годишно при подаване на данъчната декларация.

·    За лицата, наети по договори за възлагане на управление и контрол, както и по граждански договори, облагаемият доход, редуциран с нормативнопризнатите разходи, се намалява с направените лични вноски в размер до 10 на сто от този доход. Облекчението може да се ползва както авансово, така и годишно при подаване на данъчната декларация.

·    НАСЛЕДЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ИНДИВИДУАЛНАТА ПАРТИДА - Вие определяте лицата, които имат право на наследствена пенсия. Ако не определите такива лица, средствата по индивидуалната партида се наследяват съгласно Закона за наследството.

·    ЛИЧЕН ИЗБОР ОТНОСНО РАЗМЕРА И СРОКОВЕТЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ВНОСКИТЕ - Вие избирате какъв да бъде размерът на вноската за доброволна пенсия. Дружеството не налага санкции при прекъсване или спиране на внасянето на доброволните вноски.

·    ДОХОДНОСТТА, получена от управление на средствата в доброволен пенсионен фонд, значително увеличава натрупаната сума по партидата на лицето - Средствата на осигурените лица се инвестират, съгласно изискванията на Кодекса  за социално осигуряване, в нискорискови инструменти със стабилна доходност - ДЦК, банкови депозити, ипотечни, общински облигации. През целия период на осигуряване по индивидуалната партида на осигуреното лице се начислява доходност от управление на неговите средства. Средната доходност, постигната от пенсионните фондове през последните години значително надвишава ръста на инфлация в страната.

·    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СУМИ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕ - Средствата по индивидуалната партида могат да се изтеглят преди придобиване право на пенсия по желание на осигуреното лице като:

Получените суми от доброволно пенсионно осигуряване преди осигурителен случай, съответстващи на ползваната данъчна преференция, се облагат с 10% - ен окончателен данък.

Не се облагат с окончателен данък получените суми от доброволно пенсионно осигуряване, за които не е ползвано данъчно облекчение. При предсрочно изтегляне на такива суми, лицето представя пред пенсионноосигурителното дружество бележка от работодателя или данъчна декларация, с които доказва, че не е ползвало данъчна преференция и изтеглените суми не подлежат на облагане с 10%-ен данък.

Доходът от инвестиране на средствата не подлежи на облагане и може да бъде изтеглен без данък.

·    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ВИДА НА ПЕНСИЯТА - При пенсиониране осигуреното лице избира по какъв начин да получи натрупаните средства: като пожизнена или срочна пенсия с определен срок; чрез еднократно или разсрочено изплащане.

·    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ ПЕТ ГОДИНИ ПРЕДИ ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИЯ - Това е особено важно за лицата, които не могат да изпълнят изискванията на Държавното обществено осигуряване и нямат възможност да работят през последните години преди пенсиониране. Пенсията от доброволен фонд може да се окаже единственият доход за тези лица до момента, в който започнат да получават държавна пенсия за осигурителен стаж и възраст.