А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 14 юни 2024 г.
Стойности за 1 дял
14 юни 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.64517
» Универсален пенсионен фонд 1.64463
» Доброволен пенсионен фонд 1.21302

Права на осигурените

Лицата, осигурени в професионален фонд имат право:
·    да получат професионална пенсия за ранно пенсиониране, ако отговарят на изискванията на Кодекса за социално осигуряване.
·    на еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида при пожизнена загуба на работоспособност над 89.99 на сто, установено с решение на ТЕЛК или НЕЛК.
·    да променят участието си и да прехвърлят натрупаната сума по индивидуалната си партида в друг професионален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
·    да получат безплатна информация за състоянието на индивидуалната си партида.
·    да сигнализират Попечителския съвет на Фонда и Комисията за финансов надзор при нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество.
·    да подават жалби и възражения срещу всички решения на Дружеството, които засягат неговите интереси.
·    при преобразуване или прекратяване на дейността на Дружеството, да получат информация и да прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в друг професионален фонд, в едномесечен срок от уведомяването им.
·    Всяко осигурено лице може да уведоми попечителския съвет и комисията за нарушения в дейността на всяко пенсионноосигурително дружество, като в срок до два месеца от уведомлението ще получи писмен отговор.
·    Информация за документи, образци на заявления, молби и формуляри отнасящи се до правата на осигурените лица утвърдени от управителните органи и процедурите за тяхното упражняване можете да получите в офисите на дружеството.
·    Съобщенията за измененията и допълненията в правилника на фонда се публикуват в два централни всекидневника - вестник "Дневник" и вестник "ПАРИ".
 


СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА "ПОД - БЪДЕЩЕ" АД И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ФОНДОВЕ "УПФ-БЪДЕЩЕ", "ППФ-БЪДЕЩЕ" и "ДПФ - БЪДЕЩЕ"

Съгласно разпоредбите на чл.174 от КСО осигурените лица и/или пенсионерите на фонда имат право да сигнализират попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на пенсионно осигурителното дружество.

Попечителският съвет и КФН са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от получаването й.

Подробна информация се съдържа в Правилника за организацията и дейността на фондовете както следва:

В Правилник за организацията и дейността на "ППФ-БЪДЕЩЕ"

В раздел ХVІІІ "Попечителски съвет", в чл.112, ал.2, е записано, че устройството, дейността и функциите, периодичността на заседанията, свикването им, начина за вземане на решения и други елементи от дейността на Попечителския съвет се регламентират в приет от него Правилник за дейността му, изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредбата за попечителските съвети на ФДЗПО и консултативните съвети на ФДДПО, обн. дв. бр.19/2005г., в сила от 01.03.2005г.

По причини, посочени по-горе, Попечителски съвет към "ППФ - БЪДЕЩЕ" не функционира поради невъзможност за неговото конституиране към настоящия момент.