А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 19 април 2024 г.
Стойности за 1 дял
19 април 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.61658
» Универсален пенсионен фонд 1.61205
» Доброволен пенсионен фонд 1.19127

За "ФИПП-Бъдеще"

Във връзка с измененията  и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г. на „ПОД-Бъдеще” АД се дава възможност да учредява, представлява и управлява „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии - Бъдеще” („ФИПП-Бъдеще“). Фонда за изплащане на пожизнени пенсии - Бъдеще” („ФИПП-Бъдеще”) е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1 т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор на 11.11.2021 г. и  в регистър Булстат на 12.11.2021 г.

„ФИПП-Бъдеще“  е обособено имущество по смисъла на чл.133а, ал.5 от КСО и се представлява пред трети лица единствено от „ПОД-Бъдеще“ АД.

„ФИПП-Бъдеще“  е създаден с решение на Съвета на директорите на Дружеството от 15.11.2021 г. на основание на чл.192б от КСО, за неопределен срок. 

„ФИПП-Бъдеще“ не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията или дейността на Дружеството.

Надзор върху дейността на „ФИПП-Бъдеще“ се осъществява от Комисията за финансов надзор.
Банка попечител на „ФИПП-Бъдеще” е „Юробанк  България" АД.

Дейността на „ФИПП-Бъдеще” е дейност по изплащане на пенсии, на лицата придобили право на допълнителна пенсия за старост, съгласно  условията на КСО. Допълнителната пожизнена пенсия не може да бъде по-малка от 15% от  минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му. Максимален размер на пожизнената пенсия няма.

Видове пожизнени пенсии:

  • Пожизнена пенсия без допълнителни условия. Този вид пенсия не се наследява и по тази причина нейният размер е най-висок. Подходяща е за хора, които нямат преки наследници и не желаят наследяване;
  • Пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане - по избор от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице. В случай на смърт в рамките на този период, наследниците на пенсионера получават еднократно настоящата стойност на дължимите плащания до края на периода на гарантирано изплащане;
  • Пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата – започва с разсрочено изплащане, което може да е с по-висок размер и сумата заделена за него се наследява. След разсроченото плащане, започва изплащане Пожизнена пенсия без допълнителни условия.