А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 14 юни 2024 г.
Стойности за 1 дял
14 юни 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.64517
» Универсален пенсионен фонд 1.64463
» Доброволен пенсионен фонд 1.21302

За "ФРП-Бъдеще"

Във връзка с измененията  и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г. на „ПОД-Бъдеще” АД се дава възможност да учредява, представлява и управлява „Фонд за разсрочени плащания - Бъдеще” („ФРП-Бъдеще“), който е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1 т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор на 28.09.2021 г. и вписан в регистър Булстат на 05.10.2021 г. 

„ФРП-Бъдеще“  е обособено имущество по смисъла на чл.133а, ал.5 от КСО и се представлява пред трети лица единствено от „ПОД-Бъдеще“ АД.

„ФРП-Бъдеще“  е създаден с решение на Съвета на директорите на Дружеството от 21.09.2021 г. на основание на чл.192б от КСО, за неопределен срок. 

 

„ФРП-Бъдеще“   не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията или дейността на Дружеството.

Надзор върху дейността на „ФРП-Бъдеще“ се осъществява от Комисията за финансов надзор

Банка попечител на „ФРП-Бъдеще” е „Юробанк  България" АД.

 

Дейността на „ФРП-Бъдеще” е дейност по изплащане на пенсии, на лицата придобили право на допълнителна пенсия за старост, съгласно  условията на КСО. Заделените и натрупани средства по индивидуалните партиди на осигурените лица в Универсален пенсионен фонд се прехвърлят във Фонда за разсрочени плащания, ако са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3 от КСО, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Разсроченото изплащане представлява изплащането на прехвърлената сума , а периодът и размерът на пенсията.

„ПОД-Бъдеще“ АД управлява активите на „ФРП-Бъдеще“ с грижата на добър търговец и в интерес на лицата, получаващи разсрочени плащания, при спазване принципите на качество, надеждност, ликвидност и диверсификация с цел получаване на стабилна доходност при минимален риск.