А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 19 април 2024 г.
Стойности за 1 дял
19 април 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.61658
» Универсален пенсионен фонд 1.61205
» Доброволен пенсионен фонд 1.19127

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Основните принципи на допълнителното задължително пенсионно осигуряване са:

·    Задължителност на осигуряването  –  задължително се осигуряват в професионален фонд лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, а в универсален фонд – родените след 31.12.1959 г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване.

·    Персоналност на осигуряването  –  всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски  и от разпределената доходност от тяхното инвестиране.

·    Право на лично разпореждане със средствата по индивидуалните партиди  –  само осигурените лица и техните наследници имат права върху натрупаните средства при придобиване право на пенсия.

·    Осигуряване чрез дефинирани вноски  –  предварително е определен точният размер на осигурителните вноски и периодичността на тяхното плащане.

·    Осигуряване въз основа на писмен договор  –  в осигурителния договор точно са регламентирани правата и задълженията на осигуреното лице и съответния пенсионен фонд.

·    Резултативен размер на пенсията  –  размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, на основата на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето към момента на пенсиониране; пола и възрастта на лицето при пенсиониране; техническия лихвен процент; вида и срока на пенсията; биометричните таблици за очакваната продължителност на живота (за пожизнената пенсия).

·    Изплащане на пенсия след сключване на пенсионен договор  –  при придобиване право на пенсия лицето сключва с пенсионния фонд пенсионен договор, в който точно са фиксирани видът, размерът и срокът за получаване на пенсията.

·    Право на информация  –  всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.

·    Юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове  –  средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество.

·    Строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионни фондове  –  държавата чрез своя контролен орган, Комисията за финансов надзор, следи за точното спазване на законовите изисквания и налага санкции при констатирани нарушения от страна на пенсионните дружества.