А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Основни принципи на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

 ·    Доброволност на участието  –  основен принцип, по който се отличава от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Доброволно може да се осигурява всяко физическо лице, навършило 16 г.

·    Персоналност на осигуряването  –  всяко осигурено лице има своя индивидуална партида, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране.

·    Свободен избор на размера на вноската  –  осигуреното лице определя по свое желание каква вноска, на какъв интервал и за какъв период да внася.

·    Осигуряване чрез дефинирани вноски  –  при сключване на осигурителния договор се определя размерът на вноската, а не на пенсията, която ще получава лицето. Размерът на пенсията не може да бъде определен предварително, тъй като зависи от натрупаните средства към момента на пенсиониране и от вида и срока за получаване на пенсията.

·    Свободен избор на вида на пенсията  –  осигуреното лице има право да избере вида на пенсията (пожизнена или срочна) и периода, през който да я получава.

·    Право на лична пенсия за старост  –  по желание на осигуреното лице пенсията от доброволен фонд може да започне да се получава до пет години преди възрастта за пенсиониране, определена от Държавното обществено осигуряване.


·    Право на разпореждане със средствата по индивидуалната партида:

·    Натрупаните средства от лични вноски могат да бъдат изтеглени от лицето по всяко време.
·    Натрупаните средства от вноски от работодател могат да се изплащат на лицето само при придобиване право на пенсия.
·    При навършване на пенсионна възраст осигуреното лице има право на избор между съответния вид пенсия или на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства.

 

·    Право на информация  –  всяко осигурено лице най-малко веднъж годишно получава извлечение от индивидуалната си партида и има право по всяко време да поиска от пенсионния фонд информация за състоянието на тази партида.

·    Юридическа самостоятелност на управляващото пенсионноосигурително дружество и управляваните от него фондове  –  средствата на осигурените лица са юридически и счетоводно отделени от средствата на пенсионното дружество.

·    Строг контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионни фондове  –  държавата чрез своя контролен орган, Комисията за финансов надзор, следи за точното спазване на законовите изисквания и налага санкции при констатирани нарушения от страна на пенсионните дружества.