А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 14 юни 2024 г.
Стойности за 1 дял
14 юни 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.64517
» Универсален пенсионен фонд 1.64463
» Доброволен пенсионен фонд 1.21302

Често задавани въпроси

 

Новата тристълбова  система на пенсионно осигуряване бевъведена в България в началото на 2000 г. и включва следните три стълба:

 1. Първи стълб – задължително държавно обществено осигуряване, компонент на Държавното обществено осигуряване. Функционира на разходо-покривен принцип. Осигурителните вноски се плащат от осигурителите и от осигурените лица в съотношение, определено в Кодекса за социално осигуряване. С вноските на работещите към момента се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери. Държавната пенсия се получава от фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване при изпълнение на изискванията за осигурителен стаж и възраст. Осъществява се от Националния осигурителен институт.
 2. Втори стълб - допълнително задължително пенсионно осигуряване. Функционира на капиталово-покривен принцип. Дейността му се осъществява от частни лицензирани пенсионноосигурителни дружества, управляващи: професионален пенсионен фонд – задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд и универсален пенсионен фонд задължителен за родените след 31.12.1959 г. лица, които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, получавана до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО. В универсален пенсионен фонд осигурителната вноска е в размер на 5% от осигурителния доход, която се плаща от осигурителите и от осигурените лица в размери определени в Кодекса за социално осигуряване – 2,8 на сто за сметка на осигурителя и 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост, получавана отделно и независимо от пенсията от ДОО.
 3. Трети стълб - допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. В него могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. До края на 2006 г. дейността по допълнително доброволно осигуряване се осъществява от пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях доброволни пенсионни фондове. С промените в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.57 от 11.07.2006 г.) се регламентира администрирането на професионални схеми в отделен тип фондове – фондове за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми. Осигурителните вноски в доброволен пенсионен фонд могат да бъдат за сметка на работодателя в качеството му на осигурител, друг осигурител или за лична сметка, като техният размер и периодичност на плащане се посочват в осигурителния договор. Осигуряването в доброволен пенсионен фонддава право за получаване на:
  – лична пенсия за старост и инвалидност – пожизнена или срочна,
  – наследствена пенсия за наследници на починало осигурено лице или на пенсионер,
  – еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида,
  – еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследниците на осигурено лице или на пенсионер.

Основна причина за въвеждане на новия пенсионен модел e поради натрупвани в продължениe на години деформации в тази сфера, както и поради изключително неблагоприятната демографска ситуация и негативните тенденции в икономическото развитие на страната.

Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия, получаван от държавната пенсионна система като въведе пряка връзка между размера на допълнителната пенсия и осигурителните вноски през годините на осигуряване.

Първият стълб на пенсионната система – държавното пенсионно осигуряване се осъществява от Националния осигурителен институт на базата на задължителни осигурителни вноски във Фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО)при изпълнение на изискванията за осигурителен стаж и възраст.

Вторият стълб на пенсионната система – допълнително задължително пенсионно осигуряване се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:

професионален пенсионен фонд – задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд. Видове плащания, на които имат право лицата, осигурени в професионалните пенсионни фондове:

ü  Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.;

ü  Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида в случаите- осигурено лице в професионален пенсионен фонд, което не е придобило или упражнило право на пенсия при условията на не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1. от КСО, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО или при навършване на 65 години и 10 месеца за жените и мъжете (от 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст), да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърли в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер - при смърт на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.
универсален пенсионен фонд – задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на:

ü  Допълнителна пожизнена пенсия – месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му. Видовете допълнителни пенсии, които „УПФ – Бъдеще“, управляван от „ПОД-Бъдеще“ АД предлага, съгласно новите разпоредби на КСО са следните: пожизнена пенсия без допълнителни условия; пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане и пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида- в случаите когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер - при смърт на осигурено лице в универсален пенсионен фонд средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 510а от Закона за наследството. При смърт на пенсионер с отпуснати: пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст и разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида се изплаща еднократно настоящата стойност от дължимите плащания на починалия.

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. До края на 2006 г. дейността по допълнително доброволно осигуряване се осъществява от пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях доброволни пенсионни фондове.

Осигурителните вноски в доброволен пенсионен фонд могат да бъдат за сметка на работодателя в качеството му на осигурител, друг осигурител или за лична сметка, като техният размер и периодичност на плащане се посочват в осигурителния договор. Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право за получаване на:
– лична пенсия за старост и инвалидност – пожизнена или срочна,
– наследствена пенсия за наследници на починало осигурено лице или на пенсионер,
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида,
– еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследниците на осигурено лице или на пенсионер.

Вноски във фонд за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми могат да правят предприятия-осигурители, създадени съгласно българското законодателство и на всяка друга държава-членка на ЕС или държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство – за осигурените от тях лица в професионална схема, както и физически лица, осигурени по професионална схема. При осигуряване в такива фондове страни по осигурителния договор са пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и предприятието-осигурител.

 

 

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се извършва в две разновидности - осигуряване в професионален пенсионен фонд и осигуряване в Универсален пенсионен фонд. То има за цел да създаде пряка връзка между размера на допълнителната пенсия на осигуреното лице и осигурителните му вноски в негова полза през годините, които се е трудил. По този начин размерът на допълнителната пенсия зависи от трудовото възнаграждение на осигуреното лице през всичките години, за които е бил осигуряван.

Контрола върху дейността на пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява от Управление “Осигурителен надзор” на  Комисията за финансов надзор.

За да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване, акционерното дружество трябва да получи пенсионна лицензия от Комисията за финансов надзор. Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от комисията. Разрешението се издава за всеки фонд поотделно.

 

Трите фонда за допълнително пенсионно осигуряване (доброволен, универсален и професионален) са счетоводно и юридически отделениот управляващото ги пенсионноосигурително дружество. Пенсионноосигурителните дружества отговарят имуществено пред осигурените лица за настъпили загуби в резултат на недобросъвестно управление на техните средства. Пенсионните фондове не отговарят с активите си за загуби от дейността на управляващото пенсионноосигурително дружество.


Всички активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се съхраняват в една банка-попечител на базата на сключен договор за попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, и банката-попечител. Банка-попечител на фонд за допълнително пенсионно осигуряване може да бъде банка:

1. която е местна банка или чуждестранна банка с право да извършва банкова дейност на територията на страната чрез клон;

2. чийто лиценз включва извършване на дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции;

3. чийто лиценз включвa извършване на дейност като депозитарна или попечителска институция;

4. чиито лиценз, дейност, сделки или операции не са ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно пълноценното изпълнение на предвидените в този кодекс или в договора задължения;

5. по отношение на която през последните 12 месеца не са налагани мерки по чл. 103, ал. 2, т. 16 или 24 от Закона за кредитните институции;

6. която притежава капиталова, кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на попечителските си функции и задължения съгласно изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му;

За всяко едно осигурено лице се открива индивидуална партида, в която постъпват осигурителните вноски в полза на лицето и доходността от тяхното управление. Изплащането на съответната пенсия и/или вид плащане на лицето се извършва от средствата, натрупани по тази индивидуална партида. Осигуряването е персонално и не се допуска преразпределение на средства между индивидуалните партиди на осигурените лица.

В Кодекса за социално осигуряване са посочени видовете активи, в които могат да се инвестират средствата на осигурените лица. Това са: ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата; ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа; инвестиционни имоти и др.
До 10-то число след края на всяко тримесечие пенсионноосигурителното дружество публикува на своята интернет страница информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за всеки управляван от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Със средствата на осигурените лица не могат да се предоставят заеми или гаранции.

Пенсионноосигурителните дружества са длъжни всяка година да предоставят на лицата, осигурени управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване писмена информация за наличните средства по индивидуалната им партидаи постигнатата доходност от управлението на тези средства.

От 01 Юли 2004 година активите на пенсионните фондове в България се оценяват ежедневно и се изчисляват паралелно в левове и брой счетоводни дялове. С ежедневната промяна на стойността на един дял вследствие на инвестиране на активите на пенсионните фондове се актуализира и натрупаната сума по индивидуалните партиди на осигурените лица, която представлява броят на натрупаните дялове умножена по цената на един счетоводен дял за съответния ден.

Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден и се обявява от пенсионноосигурителните дружества до 18 ч. на всеки работен ден в офисите им и в техните електронни страници.