А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 17 май 2024 г.
Стойности за 1 дял
17 май 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.62294
» Универсален пенсионен фонд 1.60559
» Доброволен пенсионен фонд 1.19634

Права на осигурените

Видове плащания, на които имат право лицата, осигурени в универсалните пенсионни фондове:

●   Допълнителна пожизнена пенсия – месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му (от месец януари 2021 г. минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лв.).

     Видовете допълнителни пенсии, които "УПФ – Бъдеще", управляван от "ПОД-Бъдеще" АД ще предлага, съгласно новите разпоредби на КСО са следните:

     пожизнена пенсия без допълнителни условия;

     пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане;

     пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

(Осигуреното лице има право на допълнителната пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО или до една година преди навършването и , при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО).

●   Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида,   при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

●   Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида- в случаите когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО осигуреното лице има право да ги получи разсрочено, а когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, те се изплащат на лицето еднократно.

●   Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер - при смърт на осигурено лице в универсален пенсионен фонд средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. При смърт на пенсионер с отпуснати: пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст и разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида се изплаща еднократно настоящата стойност от дължимите плащания на починалия.