А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

Осигуряване в ППФ

В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват изцяло за сметка на работодателя работещите в условията на първа и втора категория труд. Обхватът на категориите труд е регламентиран с Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обнародвана в “Държавен вестник”, бр.123 от 23 октомври 1998 г.).

Работещи в условията на първа категория труд са: подземни миньори, летци; стюардеси; работещи в атомна електроцентрала; работници в металургични производства; водолази; екипажи на кораби, превозващи химически вещества, нефтопродукти и въглища; машинисти на плавателни съдове от морския флот и др.

Работещи в условията на втора категория труд са: шофьори от градския транспорт в населени места с над 300 000 жители; шофьори на превозни средства с товароподемност над 12 тона; миньори в открити рудници; работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчения; локомотивни машинисти; работещи в ТЕЦ на твърдо гориво; работещи в тъкачни цехове; някои от работещите в областта на химията, металургията, строителството на високи съоръжения; оркестранти на духови инструменти и др.

ППФ ще изплаща пенсия за ранно пенсиониране. Тази пенсия ще се получава за периода от ранното пенсиониране на осигурения до навършване на годините за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Държавното обществено осигуряване (ДОО). Правото на ранно пенсиониране възниква три години преди определената от ДОО възраст за работещите при условията на втора категория труд и осем години преди определената от ДОО възраст за работещите при условията на първа категория труд.

Пенсията за ранно пенсиониране е срочна. Размерът на пенсията за ранно пенсиониране се определя от натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурения, увеличени с дохода от инвестирането на тези вноски, намалени с таксите и удръжките на пенсионно осигурителните дружества, и е в зависимост от срока на получаване на пенсията.

Вноските са изцяло за сметка на работодателя. Работодателят ежемесечно ги превежда в НОИ, а оттам се превеждат на избрания от всяко лице ППФ.

Размерът на вноските за ППФ се определят всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2004 г. осигурителните вноски в ППФ са: 7% от брутното трудово възнаграждение за втора категория труд и 12% за първа категория труд.

При смърт на осигурен в ППФ или пенсионер на фонда натрупаната сума или остатъкът в индивидуалната партида изцяло се дължат на наследниците – преживелия съпруг/а, низходящите или възходящите роднини по права линия.

До 31 декември 2009 г. е дадено право на ранно пенсиониране при условията на Държавното обществено осигуряване, при което ранната пенсия ще се изплаща от Националния осигурителен институт. До 31 декември 2009 г. ранна пенсия от НОИ може да започне да получава всеки, който отговаря на следните условия:

·   да е работил 10 години при условията на първа категория труд и да има необходимия брой точки (сбор от осигурителен стаж и възраст) за пенсиониране при условията на трета категория труд, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете;

·   да е работил 15 години при условията на втора категория труд и да има необходимия брой точки (сбор от осигурителен стаж и възраст) за пенсиониране при условията на трета категория труд, но не по-рано от 52 години за жените и 57 години за мъжете.

До 31.12.2009 г. за тези, които са осигурявани в ППФ, но се възползват от правото си на ранно пенсиониране при условията на държавното обществено осигуряване, натрупаните средства по индивидуалната партида в професионалния пенсионен фонд се прехвърлят във фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване. Тези средства ще бъдат изразходвани при изплащане на срочната пенсия от НОИ.

След 01.01.2010 г. пенсията за ранно пенсиониране ще се изплаща само от професионалните пенсионни фондове. За годините на ранно пенсиониране няма да се получава пенсия от държавата.

Вноските остават на разположение на осигуреното лице, като натрупаните средства лицето може да ползва, когато навърши възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от общественото осигуряване.

Например лице, работещо при условията на втора категория труд, не се пенсионира три години по-рано, а продължава да работи до навършване на възрастта за трета категория. При навършване на пенсионна възраст лицето ще получи пенсия от държавното обществено осигуряване и има право да получи натрупаните по неговата индивидуална партида средства от професионален фонд.

 

По всяко време осигуреното лице може да поиска информация за внесените осигурителни вноски в негова полза и за доходността от тяхното управление. Задължително след приключване на финансовата година Дружеството изпраща информация за натрупаните средства по неговата индивидуална партида.

Всеки осигурен има право да прехвърли парите си от един в друг професионален пенсионен фонд, като условията и редът за прехвърляне са уредени с Наредба № 3 на Комисията за финансов надзор. Промяната на ППФ е възможна от 01.01.2004 г. и става чрез подаване на заявление в новото Дружество, в чийто професионален пенсионен фонд лицето желае да премине. Осигуреното лице има право да смени избрания фонд, ако са изтекли две години от датата на първоначалния избор или на служебното му разпределение.