А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 11 юли 2024 г.
Стойности за 1 дял
11 юли 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.66462
» Универсален пенсионен фонд 1.66069
» Доброволен пенсионен фонд 1.22895

Осигуряване в ДПФ

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е за всеки, който желае да си гарантира допълнителен доход за времето след излизане от работоспособна възраст.

Основните мотиви на лицата да се осигуряват за доброволна пенсия са:

·   Осигуряването в доброволен фонд е спестяване, което се извършва чрез откриване и поддържане на лична сметка, в която се натрупват вноските и доходността от управлението на тези средства.

·   Осигуряването в доброволен фонд е спестяване с изключително добри възможности за натрупване на средства при доходност, значително по-висока от лихвите по срочните банкови депозити.

·   Ползване на данъчни преференции, които освобождават от данък до определен процент от облагаемия доход (до 10%) или до определена сума от вноските за доброволна пенсия.

·   Ниският размер на пенсиите, които лицата очакват от държавното обществено осигуряване, са повод всеки сам да се погрижи за запазване на жизнения си стандарт след пенсиониране.

·   Средствата на лицето, вложени в доброволен пенсионен фонд, не подлежат на запор и принудително изпълнение.

За доброволна пенсия може да се осигурява и/или да бъде осигурявано всяко лице, навършило 16 години.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право на:

·   Лична пенсия за старост – доброволната пенсия може да започне да се изплаща при навършване на възрастта за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване. Доброволна пенсия може да се изплаща и пет години преди навършване на тази възраст. Пример: пенсиониращите се при трета категория труд през 2003 г. могат да получават доброволна пенсия при 52 години за жените и 57 години за мъжете.

·   Лична пенсия за инвалидност – доброволната пенсия се изплаща за срока на инвалидизиране, определен от съответната лекарска комисия.

·   Еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер.

Осигурителните вноски за доброволна пенсия могат да бъдат за сметка на:

·   самото осигурено лице;
·   работодателя на осигуреното лице;
·   физическо или юридическо лице, което не е в трудовоправни правоотношения с осигуряваното лице – от т.нар. “друг осигурител”;
·   комбинирано – за сметка на осигуреното лице и на негов осигурител.

·   Лицето подписва осигурителен договор - образец с пенсионната компания. Лицето трябва да предостави копие от договора на счетоводството на фирмата, когато желае неговият работодател да превежда вноските му за доброволна пенсия.
 
·   Договорът влиза в сила след превеждане на първата вноска.

Законодателят предоставя значителни данъчни преференции за осигуряване за доброволна пенсия за сметка на работодател. Осигурителните вноски за доброволна пенсия за сметка на работодателя до 40 лв. на месец за служител се признават за разход за работодателя, като по този начин върху тях не се дължат никакви осигурителни вноски и данъци. Преференцията за работодателя е записана в Закона за корпоративното подоходно облагане. Осигурителните вноски за сметка на работодател може да са месечни или за друг период.

Съгласно промените в данъчното законодателство от 01.01.2003 г., доходността от управление на средствата в доброволния пенсионен фонд не се облага с данък нито при разпределяне по индивидуалната партида, нито при получаването й от лицето. Данъчната преференция е в сила независимо дали доходността се получава преди или след придобиване право на пенсия.

Осигуряването е лично. Съществува строга индивидуалност на постъпване на вноските, олихвяване на натрупаните средства, определяне и изплащане на доброволните пенсии. За всеки един осигурен се открива индивидуална партида (сметка), в която се натрупват осигурителните вноски и лихвата, постигната от тяхното управление.

Пенсионните схеми не позволяват преразпределение на средства между индивидуалните партиди на осигурените лица.

При смърт на осигуреното лице или на пенсионер на Доброволния пенсионен фонд неговите законни наследници или посочени от него лица имат право да получават наследствена пенсия или да изтеглят средствата от неговата индивидуална партида.

Средства от лични вноски

·   Пенсия преди навършване на пенсионна възраст - Осигурените лица могат да започнат да получават пенсия от Доброволния пенсионен фонд до пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване.

·   Изтегляне - Средствата от лични вноски са на разположение на осигуреното лице по всяко време. Осигуреният може да изтегля средства от своята партида преди настъпване на осигурителен случай.

·   Прехвърляне в друг пенсионен фонд - Осигуреното лице има право да прехвърли средства от лични вноски в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго лицензирано пенсионноосигурително дружество веднъж годишно.


Средства от работодател

Средства от работодател може да се ползват само при придобиване право на пенсия.
Работодателят има право да ограничи прехвърлянето в друг пенсионен фонд на средства, внесени за негова сметка.


Средства от друг осигурител
Другият осигурител може да ограничи тегленето на средства от негови вноски и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд. Това означава, че ако другият осигурител не е изрично забранил, осигуреното лице може да изтегля средства по всяко време.


Еднократно изплащане при придобиване право на пенсия
При пенсиониране осигуреното лице може да поиска вместо изплащането на пенсия, натрупаните средства по неговата индивидуална партида да му бъдат изплатени еднократно. Това обикновено води до плащане на значителен данък върху еднократно получените средства.

При смърт на осигуреното лице, наследниците имат право да поискат еднократно изплащане на полагащите им се средства.

Пенсията от Доброволния пенсионен фонд се формира от средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, натрупани от осигурителни вноски и доходността от управлението им.

Размерът на пенсията зависи от срока, за който осигуреното лице е избрало да я получава.