А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 17 май 2024 г.
Стойности за 1 дял
17 май 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.62294
» Универсален пенсионен фонд 1.60559
» Доброволен пенсионен фонд 1.19634

Осигурителни случаи

 

Допълнителното осигуряване в универсален пенсионен фонд обхваща лицата родени след 31 декември 1959г., които работят, и за които се правят вноски в Държавното обществено осигуряване.

Допълнителното задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд се извършва на капиталов принцип. Натрупаната сума по индивидуалната партида зависи основно от постъпилите осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране. Прилаганите пенсионни схеми се основават на вноски, дефинирани като процент от брутното трудово възнаграждение (ограничено до максималния осигурителен доход) – към настоящия момент размерът на осигурителната вноска е 5%. Вноските се разпределят между осигурителите и Осигурените лица, като съотношението е 2.8% (от работодателите) към 2.2%.

Осигурителните вноски в универсален пенсионен фонд са част от задължителните пенсионни вноски.

Лицата, които за първи път постъпват на работа следва в срок до три месеца да изберат универсален пенсионен фонд. Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението за осигуряване в универсален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидения по-горе тримесечен срок и/или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид.

Размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, при които се вземат под внимание:

 • натрупаните средства по индивидуалната партида след допълването й при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2–5 от КСО;

 • таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от  Националния статистически институт;

 • техническият лихвен процент, използван в актюерските разчети и одобрен от Комисията за финансов надзор.

 

 

Видове плащания, на които имат право лицата, осигурени в универсалните пенсионни фондове:

●   Допълнителна пожизнена пенсия – месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му (от 25 декември 2021 г. минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 370 лв.).

     Видовете допълнителни пенсии, които "УПФ – Бъдеще", управляван от "ПОД-Бъдеще" АД ще предлага, съгласно новите разпоредби на КСО са следните:

     пожизнена пенсия без допълнителни условия;

     пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане;

     пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

(Осигуреното лице има право на допълнителната пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО или до една година преди навършването и , при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО).

●   Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида,   при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

●   Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида- в случаите когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО осигуреното лице има право да ги получи разсрочено, а когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, те се изплащат на лицето еднократно.

●   Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер - при смърт на осигурено лице в универсален пенсионен фонд средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. При смърт на пенсионер с отпуснати: пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст и разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида се изплаща еднократно настоящата стойност от дължимите плащания на починалия.