А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 17 май 2024 г.
Стойности за 1 дял
17 май 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.62294
» Универсален пенсионен фонд 1.60559
» Доброволен пенсионен фонд 1.19634

Осигуряване в УПФ

Да, допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща всички лица родени след 31 декември 1959г., които работят и за които се правят вноски в Държавното обществено осигуряване.  

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд има за цел да гарантира лична допълнителна пенсия. Тази пенсия е пожизнена и се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпускана от Държавното обществено осигуряване (ДОО) . 
Осигуряването в универсален пенсионен фонд предоставя и права за еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89.99 на сто и за еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Размерът на вноската за осигуряване в универсален пенсионен фонд се определя в Кодекса за социално осигуряване. През 2023 г. е  5% от осигурителния доход и се разпределя между осигурителите -2.8 на сто и осигурените лица - 2,2 на сто. Осигурителните вноски се внасят в Националната агенция за приходите (НАП) едновременно с вноските за ДОО, като на база на подадените заявления за участие или въз основа на проведено служебно разпределение, средствата се превеждат към съответните пенсионни фондове. Вноските за държавните служители и военнослужещите са за сметка на държавния бюджет. Самоосигуряващите се лица дължат осигурителни вноски за УПФ изцяло за своя сметка.

Всяко осигурено лице има право самостоятелно да избере Фонда, в който да постъпват осигурителните му вноски, чрез подаване на заявление до избрания от него Универсален пенсионен фонд. Срокът за подаване на заявлението е три месеца от възникване на задължението за осигуряване (от датата на назначаване на работа).

Лицата, неизбрали универсален пенсионен фонд или попълнили повече от едно заявление, се разпределят служебно между всички универсални пенсионни фондове по методика, определена от Националния осигурителен институт.

Можете да прехвърлите индивидуалната си партида от един универсален пенсионен фонд в друг. Прехвърлянето е разрешено когато е изтекла една година от датата на последното от следните събития:
· сключване на първия ви осигурителен договор или служебното ви разпределение;
· възобновяване на осигуряването в пенсионен фонд;
· предишно прехвърляне от фонд в друг съответен такъв
 За целта подавате заявление до пенсионноосигурителното дружество, в което желаете да преминете. Това става на място в офис на дружеството, чрез осигурителен посредник или по електронен път. Промяната е безплатна и влиза в сила от деня на прехвърляне на средствата ви в новоизбрания фонд.

В интерес на осигуреното лице е да информира пенсионното дружество при настъпили промени в неговите лични данни. Вярната и актуална информация позволява на пенсионното дружество да информира по всяко време осигуреното лице относно дейността на УПФ.

Съществуват няколко възможни начина за изплащане на средствата при пенсиониране от универсален пенсионен фонд при достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Условията за осигурителен стаж и възраст по години можете да видите тук). В зависимост от натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице начините на изплащане са: 
· Еднократно изплащане на средствата за лицата с натрупвания по партидата по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
· Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в универсален пенсионен фонд не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
· Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата от универсален пенсионен фонд позволяват получаването на месечна пенсия в размер поне на 15 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Има няколко вида допълнителна пожизнена пенсия, от които осигуреното лице може да се възползва.

Възможността за наследяване зависи от вида на пенсионното плащане - разсрочено плащане или допълнителна пожизнена пенсия: 
· разсроченото изплащане - При смърт на лице, получаващо разсрочено плащане (по чл. 167а, ал. 1 от КСО) на наследниците му се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия. 
· пожизнена пенсия без допълнителни условия -  остатъчните дължими средства не подлежат на наследяване; 
· пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – При смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, преди изтичане на периода на гарантирано изплащане на наследниците му се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантираното изплащане. 
· пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата –  При смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, по време на разсроченото изплащане на наследниците се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в пенсионния договор.

Има гарантиран размер на пенсията, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от НАП в полза на осигуреното лице осигурителни вноски. При неблагоприятно представяне на финансовите пазари месечната пенсия може да пада, но не под гарантирания размер. Това се отнася и при ежегодната актуализация на пенсиите.
Възможен е гарантиран размер на пенсията с приложен рисков коефициент (ако това е изборът на лицето). При този продукт се гарантира получаването на първоначално определената пенсия до края на живота на осигуреното лице, независимо от представянето на финансовите пазари.