A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
07 юни 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.48252
1.54236
1.10157
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Какви видове пенсии бих могъл/а да получа?

Целта на пенсионната реформа в България бе изграждането на модел на съвременна пенсионна система, при която допълнителното пенсионно осигуряване – задължително и доброволно има за цел да допълва дохода от пенсия, получаван от държавната пенсионна система като въведе пряка връзка между размера на допълнителната пенсия и осигурителните вноски през годините на осигуряване.

Първият стълб на пенсионната система – държавното пенсионно осигуряване се осъществява от Националния осигурителен институт на базата на задължителни осигурителни вноски във Фонд “Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО)при изпълнение на изискванията за осигурителен стаж и възраст.

Вторият стълб на пенсионната система – допълнително задължително пенсионно осигуряване се осъществява от лицензирани пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях:

професионален пенсионен фонд – задължителен за работещите при условията на първа и втора категория труд. Видове плащания, на които имат право лицата, осигурени в професионалните пенсионни фондове:

ü  Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.;

ü  Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида в случаите- осигурено лице в професионален пенсионен фонд, което не е придобило или упражнило право на пенсия при условията на не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1. от КСО, може при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО или при навършване на 65 години и 10 месеца за жените и мъжете (от 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст), да получи еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърли в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер - при смърт на пенсионер със срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството се изплаща еднократно или разсрочено остатъкът от средствата по индивидуалната му партида.
универсален пенсионен фонд – задължителен за родените след 31.12.1959г., които се осигуряват в държавното обществено осигуряване. Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на получаване на:

ü  Допълнителна пожизнена пенсия – месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера от определена дата до неговата смърт, чийто размер не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му. Видовете допълнителни пенсии, които „УПФ – Бъдеще“, управляван от „ПОД-Бъдеще“ АД предлага, съгласно новите разпоредби на КСО са следните: пожизнена пенсия без допълнителни условия; пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане и пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида- в случаите когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

ü  Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер - при смърт на осигурено лице в универсален пенсионен фонд средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 510а от Закона за наследството. При смърт на пенсионер с отпуснати: пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст и разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида се изплаща еднократно настоящата стойност от дължимите плащания на починалия.

Третият стълб на пенсионната система е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в което могат да участват всички физически лица, навършили 16 години. До края на 2006 г. дейността по допълнително доброволно осигуряване се осъществява от пенсионноосигурителни дружества в управляваните от тях доброволни пенсионни фондове.

Осигурителните вноски в доброволен пенсионен фонд могат да бъдат за сметка на работодателя в качеството му на осигурител, друг осигурител или за лична сметка, като техният размер и периодичност на плащане се посочват в осигурителния договор. Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право за получаване на:
– лична пенсия за старост и инвалидност – пожизнена или срочна,
– наследствена пенсия за наследници на починало осигурено лице или на пенсионер,
– еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида,
– еднократно или разсрочено изплащане на средствата на наследниците на осигурено лице или на пенсионер.

Вноски във фонд за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми могат да правят предприятия-осигурители, създадени съгласно българското законодателство и на всяка друга държава-членка на ЕС или държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство – за осигурените от тях лица в професионална схема, както и физически лица, осигурени по професионална схема. При осигуряване в такива фондове страни по осигурителния договор са пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и предприятието-осигурител.