A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
31 март 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.52230
1.54090
1.10812
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Какви гаранции има за парите ми в допълнителните пенсионни фондове?

Контрола върху дейността на пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява от Управление “Осигурителен надзор” на  Комисията за финансов надзор.

За да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване, акционерното дружество трябва да получи пенсионна лицензия от Комисията за финансов надзор. Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване от комисията. Разрешението се издава за всеки фонд поотделно.

 

Трите фонда за допълнително пенсионно осигуряване (доброволен, универсален и професионален) са счетоводно и юридически отделениот управляващото ги пенсионноосигурително дружество. Пенсионноосигурителните дружества отговарят имуществено пред осигурените лица за настъпили загуби в резултат на недобросъвестно управление на техните средства. Пенсионните фондове не отговарят с активите си за загуби от дейността на управляващото пенсионноосигурително дружество.


Всички активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се съхраняват в една банка-попечител на базата на сключен договор за попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, и банката-попечител. Банка-попечител на фонд за допълнително пенсионно осигуряване може да бъде банка:

1. която е местна банка или чуждестранна банка с право да извършва банкова дейност на територията на страната чрез клон;

2. чийто лиценз включва извършване на дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции;

3. чийто лиценз включвa извършване на дейност като депозитарна или попечителска институция;

4. чиито лиценз, дейност, сделки или операции не са ограничени до степен, която ще затрудни или ще направи невъзможно пълноценното изпълнение на предвидените в този кодекс или в договора задължения;

5. по отношение на която през последните 12 месеца не са налагани мерки по чл. 103, ал. 2, т. 16 или 24 от Закона за кредитните институции;

6. която притежава капиталова, кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на попечителските си функции и задължения съгласно изискванията на този кодекс и актовете по прилагането му;

За всяко едно осигурено лице се открива индивидуална партида, в която постъпват осигурителните вноски в полза на лицето и доходността от тяхното управление. Изплащането на съответната пенсия и/или вид плащане на лицето се извършва от средствата, натрупани по тази индивидуална партида. Осигуряването е персонално и не се допуска преразпределение на средства между индивидуалните партиди на осигурените лица.

В Кодекса за социално осигуряване са посочени видовете активи, в които могат да се инвестират средствата на осигурените лица. Това са: ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата; ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа; инвестиционни имоти и др.
До 10-то число след края на всяко тримесечие пенсионноосигурителното дружество публикува на своята интернет страница информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на финансови инструменти за всеки управляван от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Със средствата на осигурените лица не могат да се предоставят заеми или гаранции.

Пенсионноосигурителните дружества са длъжни всяка година да предоставят на лицата, осигурени управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване писмена информация за наличните средства по индивидуалната им партидаи постигнатата доходност от управлението на тези средства.