A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
21 септемви 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53838
1.62351
1.14032
Начало  >  Въпроси  >  Често задавани въпроси

Какви гаранции има за парите ми в допълнителните пенсионни фондове?

Дейността на пенсионните фондове се контролира от Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор.

Осигурителният надзор лицензира дружествата, които имат право да учредяват и управляват допълнителните пенсионни фондове.

Трите допълнителни пенсионни фонда (Доброволен, Универсален и Професионален) са счетоводно и юридически отделени от управляващото пенсионноосигурително дружество. Пенсионноосигурителните дружества отговарят имуществено пред осигурените лица за настъпили загуби в резултат на недобросъвестно управление на техните средства. Пенсионните фондове не отговарят с активите си за загуби от дейността на управляващото пенсионноосигурително дружество.

За всяко едно осигурено лице се открива индивидуална партида, в която постъпват осигурителните вноски в полза на лицето и доходността от тяхното управление. Изплащането на съответната пенсия на лицето се извършва за сметка на средствата, натрупани по тази индивидуална партида. Осигуряването е персонално и не се допуска преразпределение на средства между индивидуалните партиди на осигурените лица.

В Кодекса за социално осигуряване са посочени видовете активи, в които могат да се инвестират парите на осигурените лица. Това са: ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата; ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа; ипотечни облигации, общински облигации; банкови депозити, деривати на ценни книжа и инвестиционни имоти.

С парите на осигурените не могат да се предоставят заеми или гаранции.

Представители на работодателските организации и синдикатите участват в Попечителски съвети на фондовете за задължително пенсионно осигуряване и в Консултативни съвети на фондовете за доброволно пенсионно осигуряване, които следят за защитата на интересите на осигурените лица при дейността на допълнителните пенсионни фондове.

Пенсионноосигурителните дружества са длъжни всяка година да предоставят писмена информация за наличните средства по индивидуалната им партида и постигнатата доходност от управлението на тези средства.