А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 14 юни 2024 г.
Стойности за 1 дял
14 юни 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.64517
» Универсален пенсионен фонд 1.64463
» Доброволен пенсионен фонд 1.21302

Нормативна уредба

От началото на 2000 год. в България започна да функционира нова пенсионноосигурителна система, изградена от три основни стълба:

I стълб  - Държавно обществено осигуряване - ДОО.
II стълб  - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - ДЗПО (професионален и универсален фонд).
III стълб  - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - ДДПО.

Създаването и дейността на тристълбовата система на пенсионно осигуряване бяха нормативно уредени с приемането на Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (1999 г.) и на Кодекса за задължително обществено осигуряване (2000 г.). С приемането на новия Кодекс за социално осигуряване (ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г.) на практика беше създадена единна нормативна база, уреждаща обществените отношения, свързани както с държавното обществено осигуряване, така и с допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. 

Основната цел, която трябва да се постигне чрез новата система на пенсионно осигуряване е хармонизиране на българското законодателство с това на страните от Европейския съюз с цел повишаване на жизнения стандарт на бъдещите пенсионери.

Новият тристълбов модел комбинира два различни принципа – разходо-покривният (при държавното обществено осигуряване) и капиталово–покривният (при допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване). Тенденцията към постепенно намаляване на вноската, която остава в държавното обществено осигуряване, ще доведе до постепенно възстановяване на справедливостта в пенсионното осигуряване.

Управлението на все по-голяма част от вноските от дружества за допълнително пенсионно осигуряване, на капиталово-покривен принцип, ще доведе до възстановяване на пряката връзка между размера на вноските и размера на получаваната пенсия.