А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 19 април 2024 г.
Стойности за 1 дял
19 април 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.61658
» Универсален пенсионен фонд 1.61205
» Доброволен пенсионен фонд 1.19127

Основни принципи

Допълнителното пенсионно осигуряване, каквато дейност упражнява и "Пенсионноосигурително дружество - БЪДЕЩЕ" АД, се осъществява въз основа на принципите на:

·      задължителност/доброволност на участието;

·      юридическа самостоятелност на пенсионноосигурителното дружество и на универсалния, професионалния и доброволния пенсионни фондове, управлявани от него;

·      прозрачност, разделност и изключителност на дейността ;

·      разрешителен режим и държавно регулиране;

·      задължителна периодична отчетност и разкриване на информаця;

·      лоялна конкуренция между пенсионноосигурителните дружества;

·      представляване интересите на осигурените лица.

Допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинирани предварителни вноски.

Средствата на фондовете се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.

Осигурените лица могат да се запознаят с инвестиционната политика и формирането на оптимално структуриран инвестиционен портфейл на всеки управляван от дружеството пенсионен фонд в правилника за организацията и дейността на съответният фонд.