Стойности за 1 дял за:
17 май 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53175
1.62591
1.13065
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Универсален пенсионен фонд  >  Права на осигурените

Права на осигурените

Лицата, осигурени в универсален фонд имат право:
·     да получат допълнителна лична пожизнена пенсия за старост при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на Кодекса за социално осигуряване или до пет години преди това по тяхно желание, при условие че натрупаните средства по индивидуалната им партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-3 от КСО.
·     на еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаните средства в индивидуалната осигурителна партида при пожизнена загуба на работоспособност над 89.99 на сто, установено с решение на ТЕЛК или НЕЛК и ако събитието е настъпило преди придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост.
·     да променят участието си и да прехвърлят натрупаната сума по индивидуалната си партида в друг универсален фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
·     да получат безплатна информация за състоянието на индивидуалната си партида.
·     да сигнализират Попечителския съвет на Фонда и Комисията за финансов надзор при нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество.
·     да подават жалби и възражения срещу всички решения на Дружеството, които засягат неговите интереси; при преобразуване или прекратяване на дейността на Дружеството.
·      да получат информация и да прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в друг универсален фонд, в едномесечен срок от уведомяването им. Всяко осигурено лице може да уведоми попечителския съвет и комисията за нарушения в дейността на всяко пенсионноосигурително дружество, като в срок до два месеца от уведомлението ще получи писмен отговор. Информация за документи, образци на заявления, молби и формуляри отнасящи се до правата на осигурените лица утвърдени от управителните органи и процедурите за тяхното упражняване можете да получите в офисите на дружеството. Съобщенията за измененията и допълненията в правилника на фонда се публикуват в два централни всекидневника - вестник "Дневник" и вестник "ПАРИ".


ПРОЦЕДУРА И СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ФОНДОВЕ "УПФ - БЪДЕЩЕ", "ППФ - БЪДЕЩЕ" и "ДПФ - БЪДЕЩЕ"


Съгласно разпоредбите на чл.174 от КСО осигурените лица и/или пенсионерите на фонда имат право да сигнализират попечителския съвет и КФН за нарушения в дейността на пенсионно осигурителното дружество.

Попечителският съвет и КФН са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от получаването й.

Подробна информация се съдържа в Правилника за организацията и дейността на фондовете както следва:

В Правилника за организацията и дейността на "УПФ- БЪДЕЩЕ"

В раздел ХVІІІ "Попечителски съвет", в чл.113, ал.2, е записано, че устройството, дейността и функциите, периодичността на заседанията, свикването им, начина за вземане на решения и други елементи от дейността на Попечителския съвет се регламентират в приет от него Правилник за дейността му, изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредбата за попечителските съвети на ФДЗПО и консултативните съвети на ФДДПО, обн. дв. бр.19/2005г., в сила от 01.03.2005г.

По причини, посочени по- горе, Попечителски съвет към "УПФ-БЪДЕЩЕ" не функционира поради невъзможност за неговото конституиране към настоящия момент.