Стойности за 1 дял за:
17 май 2021 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.53175
1.62591
1.13065
Начало   >  Пенсионни фондове  >  Професионален пенсионен фонд  >  Осигурителни случаи

Осигурителни случаи

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване /чл. 142, ал.1/ осигуряването в професионален фонд обезпечава:

    ·    Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд;
    ·    Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 89,99 на сто;
    ·    Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер на фонда.

 

Правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране възниква при наличие на:

    ·    Не по-малко от 10 год. работа при условията на първа категория труд и десет години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на КСО.
    ·    Не по-малко от 15 год. работа при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и пет години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на КСО.
    ·    Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се получава до момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част Първа на КСО.До 31.12.2009 год. включително:

    ·    Лицата, които са  работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по Част Първа на КСО, но не по-рано от 47 год. за жените и 52 год. за мъжете при първа категория труд и 52 год. за жените и 57 год. за мъжете при втора категория труд.
    ·    Лицата, които имат 10 год. осигурителен стаж положен при условията на чл. 104, ал.3 на КСО (в подземни рудници, в тунелното и подземното минно строителство), могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по Част Първа на КСО, при условие, че имат сбор от възраст и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.
    ·    Лицата, които са работили при условията на чл.104, ал.3 на КСО и чиито трудови договори са прекратени на основание на чл.328, ал.1, т.1 и 2 от Кодекса на труда, имат право да се пенсионират не по-рано от 45-годишна възраст, ако отговарят на изискванията на т.2. 

Ако осигурените в професионален фонд лица са упражнили правата си по някой от горните случаи (подали са молба за пенсия съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване), в тези случаи натрупаните средства от съответния професионален фонд се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.