A A+ A++ A
Стойности за 1 дял за:
07 юни 2023 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.48252
1.54236
1.10157

За "ФИПП-Бъдеще"

Във връзка с измененията  и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г. на „ПОД-Бъдеще” АД се дава възможност да учредява, представлява и управлява „Фонд за изплащане на пожизнени пенсии - Бъдеще” („ФИПП-Бъдеще“), Фонд за изплащане на пожизнени пенсии - Бъдеще” („ФИПП-Бъдеще”), вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1 т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор на 11.11.2021 г. и  вписан в регистър Булстат на 12.11.2021 г.

 

„ФИПП-Бъдеще“  е обособено имущество по смисъла на чл.133а, ал.5 от КСО и се представлява пред трети лица единствено от „ПОД-Бъдеще“ АД.

„ФИПП-Бъдеще“  е създаден с решение на Съвета на директорите на Дружеството от 15.11.2021 г. на основание на чл.192б от КСО, за неопределен срок. 

„ФИПП-Бъдеще“   не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действията или дейността на Дружеството.

 

Надзор върху дейността на „ФИПП-Бъдеще“ се осъществява от Комисията за финансов надзор

Банка попечител на „ФИПП-Бъдеще” е „Юробанк  България" АД.

 

Дейността на „ФИПП-Бъдеще” е дейност по изплащане на пенсии, на лицата придобили право на допълнителна пенсия за старост, съгласно  условията на КСО. Заделените и натрупани средства по индивидуалните партиди на осигурените лица в Универсален пенсионен фонд се прехвърлят във Фонда за разсрочени плащания, ако са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размера по чл. 167, ал. 3 от КСО, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Разсроченото изплащане представлява изплащането на прехвърлената сума , а периодът и размерът на пенсията зависи от избора на лицата.

 

„ПОД-Бъдеще“ АД управлява активите на „ФИПП-Бъдеще“ с грижата на добър търговец и в интерес на лицата, получаващи разсрочени плащания, при спазване принципите на качество, надеждност, ликвидност и диверсификация с цел получаване на стабилна доходност при минимален риск.