Стойности за 1 дял за:
23 февруари 2017 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.38070
1.45210
1.00687
App Store Google Play Проверка на индивидуална осигурителна партида
Стани клиент на ПОД - Бъдеще
История на стойностите за един дял
Call center - 0700 14 250