Стойности за 1 дял за:
17 април 2014 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.31998
1.38661
0.91988
Проверка на индивидуална осигурителна партида
Стани клиент на ПОД - Бъдеще
История на стойностите за един дял
Call center - 0700 14 250