Стойности за 1 дял за:
27 февруари 2015 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.36038
1.43414
0.96103
Проверка на индивидуална осигурителна партида
Стани клиент на ПОД - Бъдеще
История на стойностите за един дял
Call center - 0700 14 250