Стойности за 1 дял за:
24 април 2014 г.
Професионален пенсионен фонд
Универсален пенсионен фонд
Доброволен пенсионен фонд
1.32334
1.38967
0.92425
Проверка на индивидуална осигурителна партида
Стани клиент на ПОД - Бъдеще
История на стойностите за един дял
Call center - 0700 14 250