А А- А+ А Избери език БГ EN
Стойности за 1 дял 19 април 2024 г.
Стойности за 1 дял
19 април 2024 г.
» Професионален пенсионен фонд 1.61658
» Универсален пенсионен фонд 1.61205
» Доброволен пенсионен фонд 1.19127

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения


Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

На 02.02.2023 г., в Държавен вестник бе обнародван приетия от Народното събрание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона).
 

Той въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и има за цел да осигури защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна в работен контекст.

 

„ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ“ АД, в качеството си на задължен субект по чл. 12, ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, предприе следните действия: 

 

 • Създаде канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на изискванията, предвидени в Закона.;

 

 • Прие правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, които следва да се преглеждат и актуализират периодично;

 

 • Определи служители, които отговарят за разглеждането на сигнали;

 

 • Поддържа регистър на сигналите;

 

 • Подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

 

Как можете да подадете сигнал, по Закона, използвайки създадените от „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ“ АД канали?

    

Писмен сигнал – чрез попълване на формуляр и изпращането му на електронен адрес: whistleblowing@budeshte.bg, който е създаден и се използва само с тази цел;

 

Писмен сигнал – чрез попълване на формуляр и изпращането му на адрес: София , бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.7, ляво крило;

 

NB! Ако изберете този начин, на пощенския плик посочете за получател: Служители, отговорни по ЗЗЛПС. Не посочвайте подател!

 

Устен сигнал - чрез обаждане на телефон: 0899992258 (от 9.00 до 18.00 часа в работни дни);

  

Устен сигнал - чрез лична среща със служител/и, отговарящи за разглеждането на сигнали по Закона, в уговорен между страните подходящ срок.

 

NB! Ако желаете лична среща, оставете съобщение на посочения телефон или я заявете на имейл: whistleblowing@budeshte.bg, като посочите телефон за връзка с Вас!

  

Сигналите могат да бъдат подавани от лица които са придобили информация за нарушения в работен контекст, включително следните:

 • лица със статут на „служители“ или със статут на „самонаети лица“;
 • акционери и лица, принадлежащи към административен, управителен или надзорен орган, включително членове без изпълнителна власт, както и доброволци и платени, или неплатени стажанти;
 • всички лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици.

 

Също и сигнализиращи лица, при които информацията за нарушения е придобита при работни взаимоотношения, които са приключили, или лица, чиито работни взаимоотношения тепърва предстоят в случаите, когато информацията е получена по време на процеса на набиране на персонал или при други преддоговорни преговори.

 

Мерките за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, се прилагат, когато е уместно и за:

 • трети лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да пострадат от ответни действия с цел отмъщение в работен контекст като например колеги или роднини;
 • юридически лица, на които сигнализиращото лице е собственик, за които работи или с които е свързан по друг начин в работен контекст;

 

Сигналите, които подавате по Закона може да са свързани с нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, като:

  

 • Обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защита на потребителите, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи;

  

 • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

  

 • Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

  

 • Извършени престъпления от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

  

 • Нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба и др.

 

NB! Анонимни сигнали не се допускат за разглеждане!

 

 • Устните сигнали се протоколират от служителя, приел сигнала и се предлагат на сигнализиращото лице за подпис при желание от негова страна.

  

 • Информацията, постъпила чрез сигнал, независимо от начина на подаване, е поверителна и се съхранява на траен носител за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

 

 • Сигналите се разглеждат по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.